Όροι χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, e-dikaiomata.gr (καλούμενος στο εξής «ιστοσελίδα»), έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία “Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, που εδρεύει στα Σέρβια, οδός 117 Εθνομαρτύρων αρ. 20, ΤΚ 50500. Πριν ξεκινήσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση της. Η πρόσβαση, χρήση και περιήγηση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεσή σας με τους όρους αυτούς.

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. 

H Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στην ιστοσελίδα αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση.

1.1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιος χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

2. Η Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. δεσμεύεται ως προς την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα με κάθε επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά, αριθμητικά ή τυπογραφικά λάθη έχουν προκύψει ακούσια.

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται από τον χρήστη με πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη, καθώς παρέχεται «ως έχει». Η Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., ουδεμία ευθύνη φέρει για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στον χρήστη όταν επιχειρεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής του υποδομής με τη χρήση των δικτυακών τόπων. Επίσης η Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας είναι να ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτετε ή να εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε μια σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με την Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ή την ιστοσελίδα, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς όταν δεν υπάρχει. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 

Το σύνολο των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των στοιχείων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει του περιεχομένου, που αναρτάται στην ιστοσελίδα, καθώς και του λογισμικού και των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του εικαστικού μέρους, που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και τη διαχείριση της ιστοσελίδας, αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία του Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. και του Ευάγγελου Παπαδόπουλου.

5.1. Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα ανήκουν στην Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πάροχο του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Ρητώς διευκρινίζεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ή και να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας από την Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. για εμπορικό σκοπό, π.χ. για την παροχή αντιστοίχων ή άλλων υπηρεσιών προς τρίτους με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 

Η Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. τηρώντας πιστά τις αρχές που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση, διακριτικός τίτλος επιχείρησης, επωνυμία επιχείρησης, Α.Φ.Μ.). H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στην Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. μέσω της ιστοσελίδας συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ως ισχύουν και συμπληρώνονται από το εθνικό νομικό πλαίσιο. Ο εκάστοτε χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. έχει το δικαίωμα να συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται ή/και διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες για λόγους, ενημέρωσης, λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης (π.χ. λογιστικό, δικηγορικό γραφείο ή εταιρεία), για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, καθώς και στους οργανισμούς ή τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται με σύμβαση. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Αναλυτικά η Πολιτική προσωπικών Δεδομένων εδώ.

7. ΧΡΗΣΗ COOKIES. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, που μας επιτρέπουν να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όσο πιο άνετη γίνεται. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την παρουσίαση της ιστοσελίδας μας. Τα cookies περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων/ψηφίων που προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από εσάς. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο θέμα αυτό από τον κατασκευαστή ή μέσω της λειτουργίας «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο.

8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ E_DIKAIOMATA.GR: Ο χρήστης μουσικής που χρησιμοποιεί την online κοστολόγηση της σελίδας e-dikaiomata.gr, δηλώνει τα πραγματικά δεδομένα-στοιχεία της επιχείρησης (χώροι επιχείρησης, περίοδοι λειτουργίας/χρήσης μουσικής, τρόποι αναπαραγωγής της μουσικής και ό,τι άλλο ζητείται για την ορθή κοστολόγηση των δικαιωμάτων). Η κοστολόγηση αφορά την τρέχουσα περίοδο χρήσης μουσικής. Σε περίπτωση που υπάρχουν προηγούμενες οφειλές στην Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ, το ποσό πληρωμής του χρήστη της σελίδας e-diakiomata.gr εξοφλεί τις παλαιότερες οφειλές.

Με την πληρωμή του ποσού ο χρήστης της σελίδας e-dikaiomata.gr, αποδέχεται αυτόματα τους όρους πληρωμής.

9. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL/NEWSLETTER SMS, VIBER. 

Η Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά e-mail, SMS, Viber, εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε νέα μας. Το ίδιο ισχύει και εάν έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στο Νewsletter μας. Η Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. δεν ευθύνεται για την αποτυχία παράδοσης των newsletter στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει τέτοιο ενδεχόμενο. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν σε spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Εξυπακούεται ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από το newsletter της Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο evpapadopoulos@gmail.com ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

10.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη.

10.2. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

10.3. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας σχετικής διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Κοζάνης.